Ban lãnh đạo

Thành viên Ban lãnh đạo của Trường An Bắc Ninh

 

Ông NGUYỄN HỮU QUÂN
Tổng Giám Đốc - TV HĐQT

 

 

Ông TRẦN NGỌC HỮU

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC TRANG 

Thành viên HĐQT
( Từ nhiệm từ ngày 20/10/2018 )
 

 

 

 

Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
hotline Zalo NTA Facebook NTA Youtube NTA